درباره ATutor

ATutor يک سيستم مديريت محتواي آموزشي تحت وب منبع باز است که براساس سازگاري و قابل دسترس بودن براي همه طراحي شده است. مديران به آساني در عرض چند دقيقه مي توانند ATutor را نصب کرده و يا ارتقاء دهند، تم دلخواه براي آن ايجاد كنند و قابليت و كارايي آن را با فعال كردن و يا توسعه ماژولها گسترش دهند. اساتيد مي توانند بطور آنلاين محتواي درس را ايجاد، بسته بندي و توزيع کرده و درس خود را مديريت و رهبري کنند. دانشجويان نيز مطالب را در يک محيط يادگيري تطبيقي فرا مي گيرند.

براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد ATutor مي توانيد از لينکهاي زير استفاده نماييد:

  • انجمن هاي پشتيباني - ارسال به انجمن هاي کاربران

  • خدمات پشتيباني - اگر به کمک ما احتياج داريد، پشتيباني در دسترس مي باشد.

  • ترجمه - بسته هاي زبان را دانلود کنيد، يک مترجم باشيد.

  • مجوز - نرم افزار ATutor تحت شرايط مشخصي به طور رايگان در دسترس مي باشد.

  • دانلود کردن ATutor - تمامي سيستمهاي نرم افزاري مورد نياز براي اجراي ATutor در اينجا قابل دانلود کردن مي باشد.